Allyad Pallyad

Allyad Pallyad

- Binding : Paperback
- ISBN13 : 9789385665394
- Language : Marathi
- Publication Year : 2016
- Author: Sushma Pendharkar
- Product Code: VPG16095

- Availability: In Stock
Qty:
Rs280.00 Ex Tax: Rs280.00

Description

""`mVrb ~hþVoH$ H$Wm A_o[aHo$V ñWmB©H$ Pmboë`m Hw$Qw>§~m§V KS>Umè`m KQ>Zm§da AmYm[aV AmhoV. AZoH$ H$m¡Qw>§{~H$ g_ñ`m, KQ>ñ\$moQ>, Xwgè`m nmQ>©ZaMm emoY, EH$Q>onU, _wbm§Mr {~Wabobr dmJUyH$, Aem g_ñ`m§da ... `m H$Wm ~oVboë`m AmhoV.... H$Wm§Mo _w»` Ame`gyÌ "ór-nwéf ZmË`m§Mm emoY' KoÊ`mMmM Agë`mMo OmUdVo. gwf_mVmBªÀ`m H$WmVyZ Ho$di gm_m{OH$ àým§À`m ChmnmohmV Z AS>H$Vm _mZdr OrdZmMo Xe©Z KS>Vo...''

Reviews (0)

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below: